Reglementen Stichting Survival Vlaardingen

Reglementen Stichting Survival Vlaardingen

Het huishoudelijk reglement van de Stichting Survival Vlaardingen (hierna te noemen: SSV) is erop gericht om duidelijkheid te verschaffen over de gang van zaken binnen de SSV. Duidelijkheid zal verkregen worden aangaande het bestuur, de samenstelling van het bestuur, rechten en plichten van donateurs/leden en bestuur en andere zaken. Donateurs/leden en bestuur kunnen op deze reglementen terugvallen.

Artikel 1: Donateur/lid
1.1 Onder een donateurs/leden verstaat de SSV natuurlijke- en rechtspersonen die het doel van de stichting onderschrijven en die zich hebben aangemeld als donateur/lid van de SSV. Het bestuur houdt een register bij met de persoonsgegevens van ieder donateur/lid. Voor onze definitie van donateur en donateur lidmaatschap verwijzen wij naar de onderzijde van deze reglementen.
1.2 Het donateur/lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het beëindigen van het donateur/lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en uiterlijk twee maanden voor het kalenderjaar bij de secretaris. (zie ook art. 10.1) Donateurs/leden zijn verplicht adreswijzigingen door te geven aan de secretaris.
1.3 Een donateur/lid dient minimaal 16 jaar oud te zijn.
1.4 De SSV hanteert een maximaal aantal donateurs/leden. Aangezien veiligheid altijd voorop staat zal het aantal donateurs/leden afhankelijk zijn van de intensiteit waarmee de trainingslocatie wordt gebruikt en kan worden gebruikt.
1.5 Bij het behalen van het maximaal aantal donateurs/leden verwijzen wij naar artikel 4.4
1.6 Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de bestuursvergadering, tenzij daar een afwijkende regeling voor bestaat.

Artikel 2: Het bestuur
2.1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, minimaal drie. Het bestuur van de SSV bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester eventueel aangevuld met twee algemeen bestuursleden.
2.2 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Conform artikel 13 is in alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, de beslissing aan de voorzitter.
2.3 Bij ontstaan van een vacature worden de desbetreffende werkzaamheden overgenomen door de overige bestuursleden tot het moment van aantreden van een nieuw bestuurslid.
2.4 Bij tijdelijke uitschakeling van een van de bestuursleden worden de betreffende werkzaamheden overgenomen door de overige bestuursleden. 2.5 De voorzitter van de stichting leidt de bestuursvergaderingen. Samen met de secretaris (en eventueel een algemeen lid) stelt de voorzitter de agenda op en ondertekent belangrijke stukken die door of namens de stichting worden verzonden. 2.6 De secretaris is verantwoordelijk voor de samenstelling van het financiële jaarverslag. De PR / Communicatietak van de stichting draagt, in samenspraak met de secretaris, zorg voor de correspondentie van de stichting. 2.7 De secretaris en penningmeester dragen zorg voor het beheer van de geldmiddelen en overige bezittingen van de stichting alsmede een financieel jaarverslag en een begroting. De gelden worden, indien zij niet voor direct gebruik nodig zijn, door de penningmeester in overleg met het bestuur, rentegevend belegd.

Artikel 3: Vergaderingen
3.1 Het bestuur vergadert standaard twee maal per jaar en meer indien het bestuur dit nodig acht. Daarbuiten kan, indien daar aanleiding toe is, het bestuur bijeengeroepen worden. In deze vergaderingen zal onder andere het beleid van het bestuur worden bepaald. Ook worden verbeterpunten benoemd en aangepakt en staat de gezondheid van de stichting centraal.
3.2 Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Hierin worden de besluiten en actiepunten opgenomen voor verschillende bestuursleden. Deze notulen worden voor een volgende bestuursvergadering ter controle en goedkeuring verzonden aan alle bestuursleden.

Artikel 4: Trainingen
4.1 De aansturing van de Trainingsgroep Stichting Survival Vlaardingen (TGSSV) gebeurt door de SSV. Het trainingsparcours van de SSV bevindt zich in Vlaardingen.
4.2 Reguliere trainingen vinden plaats op zondagmorgen tussen 10:00 uur en 11:15 uur. Ook wordt er getraind op woensdagavond tussen 19:00 uur en 20:15 uur. Het gebruik van het trainingsterrein rondom de loods is buiten deze tijden niet toegestaan. Uitzondering is in het geval er een sleutelhouder op het terrein aanwezig is. In dergelijke situatie is trainen mogelijk (voor betalende leden, minimaal 2 personen) De sleutelhouder is in dergelijke situatie leidend. 4.3 Het trainingsparcours buiten het terrein rond de loods mag buiten de reguliere trainingen alleen gebruikt worden door geregistreerde donateurs/leden van de SSV. Om herkenbaarheid te vergroten zijn de geregistreerde donateurs/leden verplicht het clubshirt te dragen.Donateurs/leden dienen bij hun trainers vooraf te informeren of hun vaardigheden voldoende zijn om zonder begeleiding te trainen.
4.4 Geïnteresseerden in de survivalsport krijgen de mogelijkheid om een outdoor/survivalcursus te volgen bij Adventure Vlaardingen (AV). In deze cursus worden de beginselen van de survivalsport bijgebracht zodat geïnteresseerden na verloop van tijd, indien ruimte en in overleg, kunnen instromen als donateur/lid binnen de TGSSV.
4.5 Het gebruik van materialen tijdens de training is altijd in overleg en met toestemming van de trainer (s).

Artikel 5: Veiligheid
5.1 Het bestuur en de donateurs/leden dragen gezamenlijk te allen tijde zorg voor de veiligheid van de hindernissen op het trainingsparcours. Mochten de donateurs/leden een (potentieel) gevaarlijke situatie bemerken, dan dienen zij onmiddellijk de trainers hiervan op de hoogte te stellen. Ook dienen de trainers de hindernis middels rood-wit lint te markeren of (indien noodzakelijk) de hindernis of een deel hiervan te verwijderen. Voorbeelden kunnen zijn: vandalisme, slijtage, dode of rottende bomen etc.
5.2 Iedere donateur/lid dient zich er voor de aanvang van de training te vergewissen dat de te gebruiken hindernissen veilig zijn om te gebruiken. 5.3 Het bestuur verplicht zich er toe om na een ontvangen melding, alles in het werk te stellen om de onveilige situatie zo spoedig mogelijk te verhelpen. Dit houdt in dat een hindernis zo spoedig mogelijk wordt gerepareerd of, indien noodzakelijk, zal worden verwijderd. 5.4 Bestuur, organisatieleden en trainers van de SSV keuren met regelmaat de hindernissen. Het bestuur van de SSV verplicht zich er toe om de verbeterpunten die door de trainers aangegeven zijn, binnen een redelijke termijn aan te brengen. 5.5 De stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel opgelopen op het trainingsparcours en omliggende terreinen. Een ieder betreedt het trainingsparcours en de omliggende terreinen geheel op eigen risico. Ook het gebruik van de hindernissen geschiedt op eigen risisco.
5.6 De eigenaar van het trainingsparcours en de omliggende terreinen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel opgelopen op het trainingsparcours en de omliggende terreinen. 5.7 Het bestuur van de SSV stelt zich op het standpunt dat alleen trainen ten zeerste wordt afgeraden.
5.8 Trainen is alleen toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Ieder donateur/lid wordt dringend geadviseerd om tijdens de trainingen in het bezit te zijn van een mobiele telefoon en verlichting.
5.9 Bestuur noch bestuursleden individueel kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel op welk vlak dan ook, die kunnen voortvloeien uit activiteiten die door de SSV en AV zijn georganiseerd.

Artikel 6: Jaarlijkse bijdragen
6.1 De donateurs/leden zijn gehouden tot het betalen van een half jaarlijkse of jaarlijkse bijdrage.
6.2 Deze bijdrage wordt door de donateur/lid één maal per half jaar of één maal per jaar overgemaakt.
6.3 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 7: Betalingen
7.1 Het bestuur geeft de richtlijnen met betrekking tot de inning van de contributie en de wijze waarop deze aan het bestuur moet worden verantwoord en afgedragen.
7.2 De betaling van de contributie kan alleen worden bewezen door het tonen van de daartoe door de SSV verstrekte betalingsbewijzen of door het overleggen van afschriften van bank- of girorekeningen.
7.3 Mocht er niet tijdig aan de betalingsverplichting worden voldaan door de donateur/lid of begunstiger dan zal het bestuur in de persoon van de penningmeester twee aanmaningen sturen. Indien de donateur/lid of begunstiger dan nog niet tot betaling overgaat, dan heeft het bestuur het recht om de betreffende donateur/lid of begunstiger te schorsen.
7.4 De SSV kan kosten van donateur/lid vergoeden indien deze zijn gemaakt voor de SSV of op verzoek van het bestuur. Het vergoeden van deze kosten gebeurd door de penningmeester en met toestemming van het bestuur. 7.5Indien donateur/lid kosten maken in het belang van de SSV dient hier vooraf toestemming voor te zijn verleend door het bestuur.

Artikel 8: Verplichtingen van de donateur/lid
Donateurs/leden zijn verplicht:
8.1 Kennis te nemen van de statuten, reglementen en richtlijnen opgesteld door de SSV en deze na te leven. 8.2 De belangen van de survivalsport in het algemeen en die van de SSV in het bijzonder niet te schaden.
8.3 Alle overige verplichtingen die uit het donateur/lidmaatschap voortvloeien te aanvaarden en na te komen. 8.4 Zich op verzoek actief in te spannen in het belang van de stichting.
8.5 Het bestuur van de SSV behoudt zich het recht voor om, bij het niet naleven van bovenstaande regels dan wel bij wangedrag, het donateur/lidmaatschap te beëindigen en de betreffende donateur/lid de toegang tot de trainingslocatie te ontzeggen.

Artikel 9 Trainingslocatie
9.1 Parkeren nabij de trainingslocatie dient te gebeuren op een wijze zoals die is voorgeschreven bij of krachtens de Wegenverkeerswet en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vlaardingen. 9.2 Zorg voor een schone trainingslocatie. Laat geen afval slingeren in en rondom de polder.

9.3 Binnen de SSV is het bestuur aanspreekpunt naar de beheerder(s) van de Broekpolder (Gemeente Vlaardingen).

9.4 De door de SSV opgebouwde hindernissen alsmede het (reserve)materiaal behoort de SSV in eigendom toe.

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Het bestuur van de SSV beslist in die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet.
10.2 Bij een geschil of onduidelijkheid van opvatting over de uitleg van de bepalingen in dit huishoudelijk reglement beslist het bestuur.
10.3 Donateur/Donateurlidmaatschap: Door de SSV wordt de volgende definitie aangehouden:
Donateur: Een is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven.
Donateurlidmaatschap: SSV hanteert het principe dat donateurslidmaatschap verkregen kan worden door een vastgelegde minimumdonatie van € 21,- per maand (betaling per half of heel jaar). Een donateurslidmaatschap kan bepaalde rechten geven, bijvoorbeeld het deelnemen aan evenementen van de instantie, soms tegen een gereduceerd bedrag. Een donateurslidmaatschap geeft enkel de plicht tot het betalen van de minimumdonatie.